Kancelaria Prawna

Kancelarię stanowi zespół specjalistów z każdej dziedziny prawa: administracyjnego, cywilnego, karnego, prawa pracy, samorządu terytorialnego, prawa gospodarczego, a także w innych specjalistycznych gałęziach prawa. Nasza wiedza, bogate doświadczenie oraz pasja do prawa pozwalają nam efektywnie reprezentować interesy naszych klientów w różnorodnych sprawach prawnych.

Usługi

Jednostki Sektora Finansów Publicznych

Kompleksowa obsługa prawna:

 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących stosowania prawa,
 • sporządzanie projektów uchwał rady gminy, powiatu (miasta na prawach powiatu), zarządzeń i innych aktów prawnych,
 • inicjowanie postępowań sądowych w interesie gminy poprzez przygotowywanie i wnoszenie pozwów, wniosków i skarg do sądów powszechnych i administracyjnych oraz ich popieranie, przygotowanie postępowań o zamówienia publiczne
 • prowadzenie mediacji i negocjacji z uwzględnieniem zawierania ugód pozasądowych
 • reprezentacja gminy (miasta) przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczej przy Prezesie Zamówień Publicznych, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, postępowaniach karnych innymi organami orzekającymi oraz instytucjami w tych sprawach oraz w innych na podstawie udzielonych pełnomocnictw,

Prawo oświatowe

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie zarządzania oświatą dla:

SZKOŁY PUBLICZNE

Pomoc prawna dla organów prowadzących publiczne szkoły i placówki oświatowe (Wydziały Edukacji i jednostki organizacyjne zarządzające oświatą, centrum usług wspólnych):

 • opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji w zakresie prawa oświatowego,
 • opiniowania aktów prawa wewnętrznego w zakresie prawa pracy,
 • doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy Karta Nauczyciela
 • opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji w zakresie prawa oświatowego,
 • opiniowania aktów prawa wewnętrznego w zakresie prawa pracy,
 • doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy Karta Nauczyciela
SZKOŁY NIEPUBLICZNE

Pomoc prawna dla organów prowadzących NIEPUBLICZNE szkoły i placówki (osoby prawne i fizyczne):

 • dotacji dla szkół niepublicznych i szkół publicznych prowadzonych przez podmioty osoby fizyczne i prawne,
 • kwalifikacji wydatków i rozliczanie dotacji,
 • reprezentowanie podmiotów w postępowaniu kontrolnym i dotyczących pobrania dotacji w nadmiernej wysokości i wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
 • sporządzanie Statutów, Regulaminów, umów, organizacji pracy i czasu pracy pracowników.
NAUCZYCIELE

Reprezentowanie nauczycieli szkół i placówek oświatowych w sporach przed sądami powszechnymi w sporach z organami publicznymi

Przedsiębiorcy

Kompleksowa obsługa prawna:

 • doradztwo prawne w sprawie bieżącego prowadzenia działalności gospodarczej
 • przygotowanie dokumentów korporacyjnych spółek prawa handlowego,
 • przekształcenia i likwidacje przedsiębiorców,
 • prowadzenie negocjacji i sporządzanie umów,
 • pomoc w realizacji inwestycji budowlanych,
 • prowadzenie sporów z organami administracji publicznej,
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej,
 • windykacja należności w ramach postępowania polubownego, na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • reprezentacja przedsiębiorców przed sądami powszechnymi (cywilnymi, gospodarczymi i pracy), Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczej przy Prezesie Zamówień Publicznych, organami administracji skarbowej, postępowaniach karnych innymi organami orzekającymi oraz instytucjami w tych sprawach oraz w innych na podstawie udzielonych pełnomocnictw,

Klient indywidualny

Kompleksowa obsługa prawna:

 • sprawy dotyczące dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień.
 • sprawy spadkowe.
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego, m.in. dotyczące prawa własności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, podziału majątku.
 • sprawy dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości.
 • sprawy związane z obrotem nieruchomości.
 • sprawy dotyczące podziału majątku.
 • postępowania egzekucyjne.
PRAWO PRACY
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy.
 • sprawy o przywrócenie do pracy.
 • sprawy o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego bądź naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy.
 • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy.
PRAWO RODZINNE I SPRAWY NIELETNICH
 • sprawy o rozwód i separację.
 • sprawy o alimenty.
 • sprawy dotyczące wykonywania, ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej.

O nas

Jakub Szumny

Radca prawny KT-3391 | Wspólnik / komplementariusz
person

Patryk Achtelik

Prawnik | Wspólnik / komandytariusz
person

Tomasz Sencio

Radca Prawny
person
person

Kamil Modzelewski

Adwokat

Paweł Larisch

Adwokat
person
person

Patryk Żmija

Radca Prawny

Napisz do nas

Dane kontaktowe

PAJS Kancelaria Prawna Szumny Achtelik

Wrocławska 54, 40-217 Katowice

kancelaria@pajs.pl

Patryk Achtelik

664196024

p.achtelik@pajs.pl